• +251462204629
 • Hawassa , Ethiopia

የሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች መከታታያ ክፍል

 • የተቋሙ የሥራ ድርሻ የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን ከማረጋገጥና የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ከማሳደግ አንጻር ከተቋሙ አልፎ ወደ ሌሎች የሚዘለቅ ተልዕኮ ያለው እና በተቋሙ የሚከናወኑ ተግባራት በሥርዓተ ጾታ እኩልነት ላይ የሚሳድሩት ተፅዕኖ ከፍተኛ በሆነ መ/ቤት ውስጥ የዳይሬክቶሬቱን ሥራ በመምራትና በማስተባበር የሴቶችን አቅም በመገንባት ሚናቸውን በማሳድግ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ነው፣
 • የስራ ክፍሉን የሩብ ዓመት፣ ግማሽ ዓመትና የዓመት እቅድ ያዘጋጃል፣ ሲጸድቅም በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣
 • የስራ ክፍሉን እቅድ ማስፈጸሚያ በጀት በማዘጋጀትና በማስፈቀድ በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣
 • የስራ ክፍሉን ባለሙዎች የየእለት ስራ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይገመግማል፣
 • የስራ ክፍሉን ሥራ ከሌሎች የሥራ ክፍሎች ጋር በቅንጅት እንዲሠራ ያስተባብራል፣
 • የስራ ክፍሉን ባለሙዎች የሥራ አፈፃፀም ይገመግማል፣ ግብረ መልስ ይሰጣል፣ የማብቃት ሥራ ያከናውናል፣
 • የስራ ክፍሉን ባለሙዎች ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ አቅማቸው የሚጎለብትበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፣
 • በዘርፉ የወጡ ፖሊሲዎች፣ ደንቦችና መመሪያዎችን ከሥርዓተ ፆታ አንፃር እንዲቃኙ ያደርጋል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፣አተረጓጐሙም ላይ ኃላፊውን ያማክራል፣
 • ከሥርዓተ ፆታ አኳያ ሃገሪቷ ተቀብላ ያፀደቀቻቸውን ድንጋጌዎች የድርጊት መርሃ ግብር በመንደፍ ከዘርፉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተግባራዊ እንዲሆን ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል፣
 • በዘርፉ ሥራዎች የሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች እንዲካተቱ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ ክፍተቶችን ይለያል፣ ተገቢውን ግብረ መልስ ይሰጣል፣
 • በዘርፉ ተግባራዊ የሚሆኑ ኘሮግራሞች/ኘሮጀክቶች እንደአግባብነታቸው ሥርዓተ ፆታ ተኮር መሆናቸውን በመከታተል ተገቢውን የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል ፣
 • የተቋም ባህል ለሥርዓተ ፆታ ምላሽ ሰጪ መሆኑን ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል፣
 • ፕሮጀክት ይቀርጻል ፈንድ ያፈላልጋል፣
 • በዘርፉ ደረጃ ሴቶች ያሉበትን ተሣትፎና ተጠቃሚነት የሚያሳይ የተተነተነ መረጃ እንዲወጣ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል፣ ያሰራጫል፣
 • የሥልጠና ፍላጎት ዳሰሳ ጥናት እንዲካሔድ ያደርጋል፣በውጤቱ መሰረት መሠረት የአጭርና የረጅም ጊዜ ሥልጠና በአመታዊ እቅድ ውስጥ እንዲካተት በማድረግ ተፈጻሚነቱን ይከታተላል፣ልዩ ልዩ ስልጠናዎችና ቴክኒካዊ ድጋፎች የሚገኝበትን ስልትና ዘዴ ይቀይሳል፣
 • በዘርፉ በስርዓተ ፆታ ላይ ከሚሰሩ ማህበራትና አደረጃጀቶች ጋር የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የምክክር መድረክ ያመቻቻል፣ መልካም ተሞክሮዎችን ይቀምራል፣ ቅንጅት በመፍጠር ይሰራል፣
 • መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር በተመሰረተ ፎረም በአቅም ግንባታ ሥራዎች ተሞክሮ በመለዋወጥ ጥሩ ሥራዎችን ያስፋፋል፣
 • የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ በልዩ ትኩረት ተጠቃሚነታቸው በእያንዳንዱ የስራ ዘርፍና ዳይሬክቶሬት መካተቱን ይከታትላል፤
 • የሴቶችን ሚናና መብት የሚያሳድጉ ሴሚናሮችንና ወርክሾፖችን ያዘጋጃል፣ ሴቶችን የሚመለከቱ ጥናታዊ ጽሑፎች እንዲቀርቡ ያደርጋል፡፡