• +251462204629
  • Hawassa , Ethiopia

ለኮንትራት ሠራተኞች ቅጥር የወጣ የዉጭ ማስታወቂያ

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት ፋይናንስ ቢሮ በቻናል 1  ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት በከተሞች ልማት ሴፍትነትና ሥራ ፈጠራ (UPSNJP) ፕሮግራም ተጠቃሚ ለሆኑ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽ/ቤቶች አለም ባንክ ፕሮግራሞች ፋይናንስ አስተዳደር ላይ የተሻለ ልምድና ዕዉቀት ያላቸዉን ባለሙያ አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ መወዳደር የምፈልግ ዝርዝር መስፈርቱን ዳዎንሎድ በማድረግ ማየት ይቻላል፡:

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *